За Инвеститори

Годишна справка за финансовото състояние на MFG Invest за 2023 г. (28.02.2024)

Финансов отчет по МСС, съдържащ и счетоводната политика и обяснителни бележки/оповестявания към същия

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Декларация от отговорно лице

Декларация от отговорно лице

Вътрешна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Друга допълнителна информация

Информация за проведено на 03.07.2023 г. Общо събрание
Протокол от проведено на 03.07.2023 г. Общо събрание на акционерите на МФГ Инвест АД, София
Списък на лицата, упражнили право на глас

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите (за 03.07.2023 г., 11:00 часа)
Протокол от Съвета на директорите

Покана с дневен ред

Правила за гласуване чрез пълномощник

Образец на пълномощно

Годишен финансов отчет за 2022 г. с всички приложения към него

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО И ЕМИТЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА (28.04.2023)

Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2022 г.

Одиторски доклад

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Форми на финансови отчети, одобрени от зам.-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „МФГ ИНВЕСТ“ ЕАД

Съобщение за публично предлагане

Документ за допускане на емисия акции от 18.11.2022

Допълнен Документ за допускане на емисия акции от 30.11.2022 г.

Решение на едноличния собственик на капитала за увеличение на капитала на МФГ Инвест ЕАД от дата 20.10.2022 г.

Решение на едноличния собственик на капитала Мениджмънт Файненшъл Груп АД от 21.10.2022 г. за публично предлагане на акции от капитала на МФГ Инвест ЕАД

Устав, приет под условие

Актуален Устав

Одитиран ГФО за 2020 г.

Одитиран ГФО за 2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2022 г. 

Прогнозен финансов отчет към края на 2022 г.

КАНДИДАТСТВАЙ
Български